OBRONY                                                                 

                                           LIPIEC 2020 ROK

06.07.2020 /poniedziałek/

godz.9.oo        dr I Czerwińska Pawluk

                        dr Ewa Kulbaka

                        dr Krystyna Kiczuk

                        prof. Wojciech Myśliński

godz.12.oo     prof. Waldemar Kostewicz              

07.07.2020 /wtorek/

 godz.9.oo        dr Monika Kozestańska-

                                        Oczkowska

                          Mgr Dorota Kowalczyk

                          Mgr Renata Moczko

                          Mgr Aneta Jędrzejewska

godz.11.oo          dr Lidia Sierpińska

 

 

Ostateczny termin składania prac licencjackich w Dziekanacie upływa z dniem 25 czerwca 2020

 

MNiSZW 20.05.2020 r.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Uwaga !!!

Od 29 maja 2020 w RSW Radom  będą odbywały się zajęcia  w pracowniach pielęgniarskich  na terenie Uczelni wyłącznie dla   grup 101P , 201P,202P,203P 

Harmonogram zajęć  w zakładce plany 

 

 

Informacja Dziekana Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu

 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie  Apelu Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą

o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej 

        Studenci RSW na kierunku Pielęgniarstwa, którzy odpowiedzą na apel Wojewody Mazowieckiego  i w ramach wolontariatu będą wspierać pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej  będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w trakcie odbywania wolontariatu. Podstawą jest zaświadczenie wydane przed podmiot, w którym student odbywał wolontariat Wzór oświadczenia do pobrania na stronie RSW w Radomiu (Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu). Zaświadczenie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową instytucji, w której student odbywał wolontariat,

- imię i nazwisko studenta,

- czas odbywania wolontariatu z podaniem liczby godzin wolontariatu dziennie lub tygodniowo i łącznej liczby godzin wolontariatu, 

- wykaz czynności, które student wykonywał w  trakcie odbywania wolontariatu,

- podpis i pieczątkę osoby go wydającej.

 

                                                                                                 Dziekan Wydziału

                                                                                    dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć instytucji                                                     . ..............................................................

                                                                                                  Miejscowość i data   

 

 

Zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

 

 

Student Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu na kierunku Pielęgniarstwa  .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko studenta/ numer albumu)

 

 w okresie od ............................................do............................................odbywał wolontariat w wymiarze ...........................................godzin tygodniowo/ dziennie

Łączna ilość godzin odbytego wolontariatu.................................................................................

 

W czasie wolontariatu student wykonywał następujące czynności:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                           

Pieczątka i podpis osoby wydającej zaświadczenie

 

 

KOMUNIKAT REKTORA  z dnia 28.04.2020 r.!

 

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego,  Radomska Szkoła Wyższa wstrzymuje wszystkie zajęcia dydaktyczne w siedzibie Uczelni od 28 kwietnia do 24 maja  2020 roku.

Podobnie jak poprzednio prowadzący  zajęcia nauczyciele akademiccy stosują zdalne formy nauczania, kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze studentami.

 

 

 

INFORMACJA  REKTORA   z dnia 20.04.2020 r.! w sprawie  Apelu Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej

 

W związku z listem Wojewody Mazowieckiego  skierowanym do Radomskiej Szkoły Wyższej,   przekazuję apel o zaangażowanie studentów,  w formie wolontariatu,  we wspieranie przebywających w Domach Pomocy Społecznej  osób wymagających  opieki .

Osoby które wyrażą chęć pomocy  pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej na Mazowszu,  w postaci wsparcia  kadrowego,  mogą zgłosić swoje dane osobowe ( imię, nazwisko, nr telefonu) na adres; wps@mazowieckie.pl.

Biuro Wojewody Mazowieckiego skontaktuje się z każdym wolontariuszem aby omówić zakres  działań.

 

 

 

  Z okazji Świąt Wielkanocnych

najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pogody ducha i radości

dla  Naszych Studentów, Wykładowców i Pracowników

składają:  Rektor, Kanclerz, Dziekan i Prodziekan

 

 

KOMUNIKAT REKTORA  z dnia 11.04.2020 r.!

 

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego,  podpisanym przez Premiera,  Radomska Szkoła Wyższa wstrzymuje wszystkie zajęcia dydaktyczne w siedzibie Uczelni od 11 kwietnia do 28 kwietnia 2020 roku.

Podobnie jak poprzednio prowadzący  zajęcia nauczyciele akademiccy stosują zdalne formy nauczania, kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze studentami.

 

 

 

 

 

 

Drodzy Studenci RSW w Radomiu

 

         Jako Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu RSW W Radomiu w imieniu własnym, w Imieniu JM Rektora i wszystkich pracowników  zwracam się z gorącą prośbą do studentów pielęgniarstwa o zachowanie wszelkich środków ostrożności, przestrzeganie procedur minimalizujących ryzyko zakażenia się koronawirusem.

          Szczególna prośba do ratowników medycznych i innych osób, które z racji posiadanych kwalifikacji świadczą opiekę na rzecz drugiego człowieka. Pracownicy medyczni są grupą w sposób szczególny zagrożoną ryzykiem zakażenia się, przez co mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia dla swoich rodzin, osób bliskich, pacjentów nad którymi sprawują opiekę.

       Nie podejmujcie się wyzwań, zachowań przekraczających waszą wiedzę

i umiejętności zdobyte w toku nauki w RSW. Proszę o zachowanie ,,zdrowego rozsądku’’ zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych jak i w życiu codziennym.

        Jestem przekonana, że poradzimy sobie z pandemią, przewartościujemy swoje cele, priorytety i wkrótce się spotkamy.

        Trzymajmy się razem, wspierajmy się i nie poddawajmy się.

       

        Jeśli ktoś z Państwa ma potrzebę porozmawiać na temat sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, problemów nią spowodowanych jestem otwarta na kontakty telefoniczne z wami.

                                                                                                                          

                                                                               Dziekan Wydziału

                                                                    

 

                                                                          Iwona Czerwińska Pawluk

 

 

KOMUNIKAT REKTORA  z dnia 25.03.2020 r.!

 

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego Radomska Szkoła Wyższa wstrzymuje wszystkie zajęcia dydaktyczne od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i  opóźnień w realizacji programu studiów nauczyciele akademiccy kontaktują się mailowo ze starostami grup  w sprawie przekazywania materiałów dydaktycznych dla studentów.

 

Kolejne zawieszenie funkcjonowania Uczelni oznacza,  tak jak poprzednio, że sprawach pilnych możliwy jest tylko kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy.

 

 

Komunikat Rektora

 

Informujemy, iż w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych w Radomskiej Szkole Wyższej, Uczelnia jest zamknięta .

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem 502 471 858 lub email. witecka @rsw.edu.pl

Nowy Komunikat Rektora dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

 

Szanowni Państwo, Studenci, Słuchacze, Pracownicy Radomskiej Szkoły Wyższej, 

Zgodnie z decyzją  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /,  mając na celu przeciwdziałanie  pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa  wywołującego chorobę COVID 19,   w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów oraz całej społeczności akademickiej, zawiesza się w Radomskiej Szkole Wszej  od 12 marca do 25 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, szkolenia oraz zaplanowane wydarzenia. 

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne Uczelni. Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej .

 

 Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a Uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 


O ponownym rozpocz
ęciu zajęć poinformujemy studentów za pośrednictwem strony internetowej.

 

 

 

Komunikat Rektora Radomskiej Szkoły Wyzszej w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszych przypadkach  zakażenia koronawirusem w Polsce. W związku z tym faktem, rekomendujemy przestrzeganie zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

 

Komunikat z dnia 04.03.2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-

 

Komunikat z dnia 05.03.2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego…

 

 

MNiSW zaleca sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronach internetowych: www.gov.pl/koronawirus oraz gis.gov.pl/aktualnosci/.

Zachęcamy także do sprawdzania aktualnych informacji i zaleceń na stronie NFZ:

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

 

Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2019/2020 trwa !

Zapraszamy na studia  na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynającymi się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020. 

Studia I stopnia stacjonarne  rozpoczynają się 28 lutego 2020 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!
Dotyczy studentów III roku piątego semestru
ZAPISEM DO PROMOTORÓW KOORDYNUJE STAROSTA  PAN GRZEGORZ MRÓWKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do obejrzenia fotorealacji z przeprowadzonej akcji.

GALERIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ostatniej konferencji szkoleniowej.

GALERIA ZDJĘĆ

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radomska Szkoła Wyższa


Zaprasza do wzięcia udziału w

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

Pacjent Przewlekłe Chory

 

która odbędzie się 

w dniu 27 maja (sobota) 2017 roku 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Radomskiej Szkoły Wyższej

ul. 1905 roku 26/28, 26-600 RADOM. 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - POBIERZ

 

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu - dr Zbigniew Kwaśnik

Kanclerz Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu - mgr Elżbieta Komosa

Międzynarodowy Projekt (RSW Partner Projektu):

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Monitorowanie Badań Klinicznych”
dla Studentów, Absolwentów (do 2 lat) i Pracowników Naukowych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Zakres podstawowy - POBIERZ

Zakres zaawansowany - POBIERZ

Szkolenia odbędą się:
19 listopada (sobota) - część podstawowa w godz. 10.30 - 18.00
20 listopada (niedziela) - część zaawansowana w godz. 9.00 - 17.00


Zapraszamy na FB: https://www.facebook.com/events/646521295513788/

Rejestracja jest online przez naszą stronę www.softcommunication.pl

Link do rejestracji :http://www.softcommunication.pl/szkolenia-akademickie-lublin/

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA NAUKOWA ICCT_2016

Radomska Szkoła Wyższa oraz Instytut Badań i Innowacji w Edukacji w dniu 19 października 2016 zapraszają do udziału w konferencji na temat zastosowania Internetowych Narzędzi Komunikacyjnych w Turystyce.

informacja na temat konferencji: http://inbie.pl/ictt/

 .Welcome to submit your papers to ICTT_2016.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intensywny kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO - RADOM

Serdecznie zapraszamy na Kurs Języka Angielskiego:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Oferty pracy

W związku z przesyłanymi ofertami pracy  do naszej Uczelni.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami ofert.

WIĘCEJ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa”

Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Sukces

Szczegółowe informacje o projekcie tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radomska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza na Studia Podyplomowe z zakresu:

,,Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych"

Więcej ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

studenci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rekrutacja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE: http://zatrudnienie.bluecms.pl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: "OLAREX"

olarex

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpłatne studia pomostowe

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA

27.04.2015 15:27 Tomasz      |      więcej

Dziecko przewlekle chore

więcej

ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKA MIGOWEGO !!!

06.10.2014 12:17 Tomasz      |      więcej

W związku z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oferujemy Państwu udział w kursach języka migowego (trzy stopniowe).

więcej

Uwaga PROMOCJA !

02.09.2014 10:55 Tomasz      |      więcej

dla osób, które mają ukończone 2-letnie studium pomaturalne w zakresie pielęgniarstwa. Semestr - 800 zł. Nauka trwa 3 semestry. Rekrutacja: Radomska Szkoła Wyższa ul. 1905-go Roku 26/28 26-600 Radom tel. 48 383 66 05 kom. 502 471 858

więcej

Certyfikat

18.12.2013 16:18 Tomasz      |      więcej

Radomska Szkoła Wyższa otrzymała ceryfikat darczyńcy i organizatora wielkiego finału SZLACHETNEJ PACZKI !

więcej

Zdobyliśmy 3 miejsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich!

17.09.2013 10:33 malgorzta      |      więcej

Według najnowszego „Rankingu Niepublicznych Uczelni Licencjackich”, opublikowanego przez „Perspektywy” i "Rzeczpospolitą" Radomska Szkoła Wyższa zajęła 3 miejsce wśród najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce i została wyróżniona jako najlepsza w Radomiu.

więcej
1 2