ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

w sprawie szczególnego funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej z okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania/  określa się organizację kształcenia     i  wprowadza się szczególne  zasady funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej  w roku akademickim 2020/2021 określone w zarządzeniu.

 

§2

 1. Każdy członek społeczności uczelnianej oraz inne osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwanych dalej „wymogami higieniczno-sanitarnymi”.
 2. Aktualne wymogi higieniczno-sanitarne, o których mowa w ust. 1, ogłaszane  są  na stronie  internetowej Uczelni
 3. Zabrania się przebywania na terenie Radomskiej Szkoły Wyższej  osób:
  1. zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub
  2. u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub
  3.  zamieszkujących z osobą, u której występują objawy, o których mowa.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na zachorowanie w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, pracownik/ student powinien pozostać w miejscu zamieszkania i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, a w przypadku zalecenia przez lekarza pozostania w miejscu zamieszkania lub poddania się dalszym badaniom – poinformować o tym fakcie rektora lub kanclerza , celem podjęcia dalszych działań w Uczelni. 

 

§3

Publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie  Radomskiej Szkoły Wyższej , mogą odbywać się za uprzednią zgodą rektora lub kanclerza. Za zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych odpowiedzialna jest osoba, która wystąpiła o zgodę. Uczestnictwo może być uzależnione od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanymbowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

§4

 1. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w  formie stacjonarnej, w obiektach Radomskiej Szkoły Wyższe,  prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uczelni, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć.
 2. Nauczyciel akademicki planujący przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej,  zamiast w systemie zdalnym,  powinien,  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, powiadomić Dyrektora Administracyjnego drogą e-mailową  – basia@rsw.edu.pl  o powyższym  zamiarze, w celu odpowiedniego przygotowania organizacji takich zajęć, pod względem przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

§5

 W celu dostosowania pomieszczeń dydaktycznych w budynkach RSW do prowadzenia zajęć wprowadza się obowiązek:

 1. umieszczenia w każdym pomieszczeniu dydaktycznym dozownika z płynem do dezynfekcji rąk
 2. czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń dydaktycznych, w których przeprowadzane będą zajęcia
 3. dezynfekcji urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób – 2 razy dziennie
 4. oznaczenia w salach miejsc/krzeseł/stanowisk pracy, które mogą być zajmowane
 5. regularnego wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych przez prowadzących zajęcia (po zakończeniu zajęć danej grupy i w przerwach);
 6. umieszczenia na drzwiach każdej z toalet informacji o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać wewnątrz

 

§6

Zalecenia dotyczące pracy w pomieszczeniach Radomskiej szkoły Wyższej;

 1. W pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra.
 2. W pomieszczeniu powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra.
 3. Każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. Jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp.

§7

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem  podpisania i ma zastosowanie od   dnia  1 lipca 2020 r.

 

  Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

Dr Zbigniew Kwaśnik

Skip to content