ZARZĄDZENIE NR 17/2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 11 września 2020 r

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/2021  w Radomskiej Szkoły Wyższej

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Kształcenie w Radomskiej Szkole Wyższej (zwanej dalej RSW lub Uczelnią) na studiach pierwszego  stopnia kierunku Pielęgniarstwo w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się  w trybie hybrydowym (mieszanym) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną  interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia
 2. Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie RSW. Dotyczy to w szczególności zajęć praktycznych, laboratoryjnych na kierunku Pielęgniarstwo.

 

§ 2

 1. Wszystkie zajęcia na studiach w trybie zdalnym są prowadzone w formie synchronicznego kontaktu ze studentami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.
 2. Zmiana terminu odbywania zajęć wymaga zgody studentów i zgłoszenia tego faktu odpowiednio w Dziale Nauczania/Dziekanacie  w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

 

§ 3

Uczelnia zapewnia pracownikom dostęp do sprzętu informatycznego i Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci w salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Nauczania.

 

§ 4

 1. Zajęcia dla studentów będą prowadzone:
  1. od dnia 18 września 2020 roku – studenci pierwszego studiów stacjonarnych,
  2. od dnia 25 września 2020 roku – studenci drugiego i trzeciego roku studiów
 2. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom wymagania konieczne do zaliczenia przedmiotu. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:
  1. wariant zaliczenia zajęć w siedzibie Uczelni (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie RSW) oraz
  2. wariant zdalny – w przypadku     braku    możliwości   zaliczenia w siedzibie Uczelni.

 

§ 5

Uczelnia zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie RSW w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie zdalnego kształcenia w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć  w  siedzibie   RSW   zostanie   ogłoszone   z    odpowiednim    wyprzedzeniem.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 11 września 2020 r.

 

Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

                                                                                Dr Zbigniew Kwaśnik

Skip to content