Strona głównaO uczelni → HISTORIA

HISTORIA

Radomska Szkoła Wyższa /dawna nazwa Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu/ jest uczelnią niepubliczną. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 4 sierpnia 1995r. NR DNS 3-0145-201/3AM/95. Założycielem Uczelni jest Pani mgr Elżbieta Komosa, która pełni funkcję Kanclerza Uczelni.

Obecnie Radomska Szkoła Wyższa działa na podstawie:

-  Ustawy z dnia. 27.05.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (z zm.)

-  Statutu Uczelni

-  powszechnie obowiązujących aktów prawnych

Misją Radomskiej Szkoły Wyższej jest:

  • kształcenie studentów w dziedzinach nauk ekonomicznych, technicznych i medycznych
  • tworzenie zaplecza naukowego dla potrzeb w/w kształcenia,
  • przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej,
  • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
  • prowadzenie badań naukowych w duchu poszukiwania prawdy, przestrzegania wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych,
  • upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania i gospodarowania,
  • rozwijanie i upowszechnienie kultury narodowej, postępu technologicznego i technicznego oraz wiedzy ekonomicznej,
  • uczenie odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem przyszłego zawodu zgodnie z profilem kształcenia,
  • współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym macierzystego regionu,
  • dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.

Misja Radomskiej Szkoły Wyższej jest, kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej, oraz wzbogacenie wiedzy z dziedziny ekonomii, nauk o finansach, oraz nauk medycznych. Działalność Uczelni jest osadzona w wieloletnich tradycjach edukacyjnych, a jej podstawa są takie wartości, jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, oraz rzetelność w ich upowszechnianiu. Radomska Szkoła Wyższa swoja działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy przekazanej studentom.