Strona głównaO uczelni → KODEKS ETYKI STUDENTA

KODEKS ETYKI STUDENTA

Kodeks Etyki Studenta  

RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

My, studenci Radomskiej Szkoły Wyższej , mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1.Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.

2.Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1.Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.

2.Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy                 i umiejętności.

3.Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1)wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

2)szanować prawa i zwyczaje akademickie;

3)dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

1)uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;

2)wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1.Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.

2.Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.