Strona głównaO uczelni → MISJA I STRATEGIA RSW

MISJA I STRATEGIA RSW

 

MISJA I STRATEGIA
 Radomskiej Szkoły Wyższej

 

 

Misja uczelni

1.  Kształcenie zawodowe wysokokwalifikowanych kadr (studentów, słuchaczy) o profilu medycznym, społecznym i ekonomicznym.

2.   Kształtowanie motywacji i umiejętności samokształcenia zapewniającego nadążanie za rozwojem nauki i techniki oraz promowanie postaw przedsiębiorczych.

3.     Działanie Uczelni na rzecz wychowania uczestników kształcenia zgodnie z normami etycznymi, prawnymi i społecznymi.

4. Wzbogacanie wiedzy naukowo-badawczej oraz promowanie wiedzy medycznej i ekonomicznej wśród ogółu społeczeństwa.

 

Cele strategiczne uczelni

1.     Zapewnienie i doskonalenie warunków do najwyższych jakości kształcenia poprzez doskonalenie kształcenia i wzrost kwalifikacji kadry dydaktyczno- naukowej.

2.     Prowadzenie badań naukowo-badawczych i ich popularyzowanie.

3. Współdziałanie i wzmacnianie więzi z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

4.     Rozwój  infrastruktury materialnej i stabilizację finansową Uczelni.