Misja i strategia rsw

Misją Radomskiej Szkoły Wyższej jest:

 • kształcenie studentów w dziedzinach nauk medycznych i o zdrowiu,
 • tworzenie zaplecza naukowego dla potrzeb w/w kształcenia,
 • przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
 • prowadzenie badań naukowych w duchu poszukiwania prawdy, przestrzegania wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych,
 • upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania i gospodarowania,
 • rozwijanie i upowszechnienie kultury narodowej, postępu technologicznego i technicznego oraz wiedzy medycznej i ekonomicznej,
 • uczenie odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem przyszłego zawodu zgodnie z profilem kształcenia,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym macierzystego regionu,
 • dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.

Wizja Radomskiej Szkoły Wyższej:

Radomska Szkoła Wyższa jest Uczelnią, będącą miejscem

w którym kształcona jest kadra pielęgniarska na wysokim poziomie

a przekazywana wiedza jest oparta na faktach naukowych.

Cele strategiczne Radomskiej Szkoły Wyższej:

 1. Zapewnienie warunków do kształcenia na najwyższym poziomie poprzez dobór nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 2. Współdziałanie z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
 3. Rozwój infrastruktury dydaktycznej.
 4. Stabilizacja finansowa Uczelni.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia ma charakter praktyczny. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i kształtujące umiejętności praktycznych. Absolwent RSW posiada wiedzę szczegółową i umiejętności z zakresu nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych, podstaw opieki pielęgniarskiej, opieki specjalistycznej. Absolwent jest przygotowany: do świadczenia opieki zdrowotnej nad pacjentem w stanie zdrowia i choroby w miejscu zamieszkania, w placówce medyczno-opiekuńczej. Motywowany jest do ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności pielęgniarskich i prowadzenia badań naukowych.

 

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań pielęgniarskich: udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania zindywidualizowanej i całościowej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu a po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza jest zatrudniany w podmiotach publicznych i niepublicznych prowadzących działalność leczniczą i przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w tym w: szpitalach, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej, w placówkach nauczania i wychowania, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach. Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada umiejętność krytycznego myślenia i znajomość zasad prowadzenia badań naukowych. W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań pielęgniarskich i udzielania świadczeń. Absolwent zna minimum jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa co uprawnia go do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Skip to content