Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu został utworzony w roku akademickim 2017/2018. Na czele Wydziału Nauk o Zdrowiu stoi dziekan dr Iwona Czerwińska Pawluk.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcenie odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych I stopnia, na kierunku:
  • Kierunek: pielęgniarstwo(studia licencjackie) pierwszego stopnia, profil praktyczny 4800 godzin 6 semestrów.

*Kierunek pielęgniarstwo (studia magisterskie)drugiego stopnia, profil praktyczny, forma niestacjonarna, 1300godzin,4 semestry.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia ma charakter praktyczny. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i kształtujące umiejętności praktycznych. Absolwent RSW posiada wiedzę szczegółową i umiejętności z zakresu nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych, podstaw opieki pielęgniarskiej, opieki specjalistycznej. Absolwent jest przygotowany: do świadczenia opieki zdrowotnej nad pacjentem w stanie zdrowia i choroby w miejscu zamieszkania, w placówce medyczno-opiekuńczej. Motywowany jest do ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności pielęgniarskich i prowadzenia badań naukowych.

 

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań pielęgniarskich: udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania zindywidualizowanej i całościowej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu a po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza jest zatrudniany w podmiotach publicznych i niepublicznych prowadzących działalność leczniczą i przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w tym w: szpitalach, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej, w placówkach nauczania i wychowania, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach. Absolwent kierunku pielęgniarstwo posiada umiejętność krytycznego myślenia i znajomość zasad prowadzenia badań naukowych. W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań pielęgniarskich i udzielania świadczeń. Absolwent zna minimum jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa co uprawnia go do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Skip to content