Strona Główna

Komunikat Rektora Szczepienia COVID-19

 

Komunikat Rektora Radomskiej Szkoły Wyższej

W związku z informacją z  MEiN z proszę o zapoznanie się  przez  studentów Uczelni z treścią komunikatu sprawie szczepień .Szczepienia przeciw COVID-19 będą  wymagane od studentów odbywających zajęcia w formie kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.

Informacja  Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do 14 stycznia 2021 r. za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczenstwa można zgłaszać chętnych z priorytetowej grupy „zero” do szczepień. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca.

Przypominamy, że pracownicy i studenci kierunków medycznych należą do priorytetowej grupy „zero”, co oznacza, że z racji swoich zawodowych obowiązków mogą zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności.

Zachęcamy wszystkie uczelnie kształcące na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do zgłaszania do programu szczepień pracowników i studentów tych kierunków.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

 • pracownicy szpitali węzłowych,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wol\ontariusze i stażyści).

Zachęcamy wszystkie Uczelnie kształcące na wymienionych kierunkach do zgłaszania się do programu szczepień. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach MNiSW i MZ:

 

https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zglos-swoich-pracownikow-z-sektora-ochrony-zdrowia-na-szczepienia-przeciw-covid-19-skorzystaj-z-formularza-on-line

 

Pozostali nauczyciele akademiccy kierunków niemedycznych będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się od połowy stycznia 2021 r.

 

Procedura przystąpienia do programu została opisana na stronie:  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/procedura-szczepien-krok-po-kroku

 

Studenci  Radomskiej Szkoły Wyższej  zapisują się na szczepienia,   na listy znajdujące się  u Pani Marty Mioduszewskiej Grudzień  /pokój 106/,   w terminie do 11 stycznia 2020 roku,  wypełniając  dwa druki znajdujące się poniżej /

1. zgoda-na-scczepienia

2. Zgoda_na_przetwarzanie_danych-1

 

 

Życzenia

Spokojnych Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

I dużo zdrowia w Nowym 2021 roku

Dla naszych Studentów, Wykładowców i Pracowników

życzą  Rektor, Kanclerz, Dziekan i Prodziekan

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 11 września 2020 r

 

w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/2021  w Radomskiej Szkoły Wyższej

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Kształcenie w Radomskiej Szkole Wyższej (zwanej dalej RSW lub Uczelnią) na studiach pierwszego  stopnia kierunku Pielęgniarstwo w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywa się  w trybie hybrydowym (mieszanym) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną  interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia
 2. Zajęcia z przedmiotów, które ze względu na etap kształcenia lub specyfikę nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym, odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie RSW. Dotyczy to w szczególności zajęć praktycznych, laboratoryjnych na kierunku Pielęgniarstwo.

 

§ 2

 1. Wszystkie zajęcia na studiach w trybie zdalnym są prowadzone w formie synchronicznego kontaktu ze studentami na platformie MS Teams w terminach wskazanych w planach zajęć.
 2. Zmiana terminu odbywania zajęć wymaga zgody studentów i zgłoszenia tego faktu odpowiednio w Dziale Nauczania/Dziekanacie  w celu dokonania korekty rozkładu zajęć.

 

§ 3

Uczelnia zapewnia pracownikom dostęp do sprzętu informatycznego i Internetu w swojej siedzibie. Pracownicy mogą korzystać z sieci w salach dydaktycznych wcześniej zarezerwowanych w Dziale Nauczania.

 

§ 4

 1. Zajęcia dla studentów będą prowadzone:
  1. od dnia 18 września 2020 roku – studenci pierwszego studiów stacjonarnych,
  2. od dnia 25 września 2020 roku – studenci drugiego i trzeciego roku studiów
 2. Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom wymagania konieczne do zaliczenia przedmiotu. Sposób zaliczenia przedmiotu powinien być przedstawiony w dwóch wariantach:
  1. wariant zaliczenia zajęć w siedzibie Uczelni (w przypadku możliwości przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu z danego przedmiotu na terenie RSW) oraz
  2. wariant zdalny – w przypadku     braku    możliwości   zaliczenia w siedzibie Uczelni.

 

§ 5

Uczelnia zastrzega sobie prawo przywrócenia prowadzenia wszystkich zajęć w siedzibie RSW w wypadku zniesienia stanu epidemii albo wprowadzenia wyłącznie zdalnego kształcenia w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej. Przywrócenie zajęć  w  siedzibie   RSW   zostanie   ogłoszone   z    odpowiednim    wyprzedzeniem.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 11 września 2020 r.

 

Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

                                                                                Dr Zbigniew Kwaśnik

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

REKTORA  RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 1 lipca 2020 r.

 

w sprawie szczególnego funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej z okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania/  określa się organizację kształcenia     i  wprowadza się szczególne  zasady funkcjonowania Radomskiej Szkoły Wyższej  w roku akademickim 2020/2021 określone w zarządzeniu.

 

§2

 1. Każdy członek społeczności uczelnianej oraz inne osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zwanych dalej „wymogami higieniczno-sanitarnymi”.
 2. Aktualne wymogi higieniczno-sanitarne, o których mowa w ust. 1, ogłaszane  są  na stronie  internetowej Uczelni
 3. Zabrania się przebywania na terenie Radomskiej Szkoły Wyższej  osób:
  1. zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub
  2. u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub
  3.  zamieszkujących z osobą, u której występują objawy, o których mowa.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na zachorowanie w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, pracownik/ student powinien pozostać w miejscu zamieszkania i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, a w przypadku zalecenia przez lekarza pozostania w miejscu zamieszkania lub poddania się dalszym badaniom – poinformować o tym fakcie rektora lub kanclerza , celem podjęcia dalszych działań w Uczelni. 

 

§3

Publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie  Radomskiej Szkoły Wyższej , mogą odbywać się za uprzednią zgodą rektora lub kanclerza. Za zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych odpowiedzialna jest osoba, która wystąpiła o zgodę. Uczestnictwo może być uzależnione od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanymbowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

§4

 1. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w  formie stacjonarnej, w obiektach Radomskiej Szkoły Wyższe,  prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uczelni, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć.
 2. Nauczyciel akademicki planujący przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej,  zamiast w systemie zdalnym,  powinien,  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, powiadomić Dyrektora Administracyjnego drogą e-mailową  – basia@rsw.edu.pl  o powyższym  zamiarze, w celu odpowiedniego przygotowania organizacji takich zajęć, pod względem przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

§5

 W celu dostosowania pomieszczeń dydaktycznych w budynkach RSW do prowadzenia zajęć wprowadza się obowiązek:

 1. umieszczenia w każdym pomieszczeniu dydaktycznym dozownika z płynem do dezynfekcji rąk
 2. czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń dydaktycznych, w których przeprowadzane będą zajęcia
 3. dezynfekcji urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób – 2 razy dziennie
 4. oznaczenia w salach miejsc/krzeseł/stanowisk pracy, które mogą być zajmowane
 5. regularnego wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych przez prowadzących zajęcia (po zakończeniu zajęć danej grupy i w przerwach);
 6. umieszczenia na drzwiach każdej z toalet informacji o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób, które mogą przebywać wewnątrz

 

§6

Zalecenia dotyczące pracy w pomieszczeniach Radomskiej szkoły Wyższej;

 1. W pomieszczeniach, na korytarzach oraz w innych częściach wspólnych należy zachować dystans wynoszący minimum 1,5 metra.
 2. W pomieszczeniu powinien być zachowany dystans pomiędzy stanowiskami pracy minimum 1,5 metra.
 3. Każdy pracownik powinien korzystać z osobnych urządzeń, sprzętu, przyborów itp. Jeśli nie jest to możliwe, zalecana jest częsta dezynfekcja wspólnie wykorzystywanych urządzeń, sprzętu, przyborów itp.

§7

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem  podpisania i ma zastosowanie od   dnia  1 lipca 2020 r.

 

  Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

Dr Zbigniew Kwaśnik

MNiSZW 20.05.2020 r.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

 

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków

 

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

 

Skip to content