Biblioteka

Bazy ogólnodostępne

(dostęp nieautoryzowany)

Ogólnodostępna baza Medline oferowana bezpośrednio przez National Library of Medicine w USA

MedicalStudent.com – to wirtualna medyczna biblioteka

Baza FreeBooks4Doctors – baza zawierająca 600 książek medycznych w układzie dziedzinowym i alfabetycznym w różnych językach

BazTech – Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ponad 300 czasopism od 1998 r.

KATALOG TYTUŁOWY KSIĄŻEK BIBLIOTEKI RSW WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (stan: 06/04/2021r.) – OTWÓRZ

Protokół wyposażenia biblioteki dotyczący standardu realizacji programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w RSW (stan: 06/04/2021 r.) – OTWÓRZ

Lista czasopism  Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej (stan: 06/04/2021 r.) – OTWÓRZ

BIBLIOTEKA RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

W skład Biblioteki Uczelnianej RSW wchodzą: Czytelnia i Wypożyczalnia.

Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia w Uczelni, a więc z zakresu: nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych, informatyki, gospodarki przestrzennej, nauk technicznych, a także wydawnictwa informacyjne.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy obecnie ok. 26 tys. woluminów  w tym ok. 5 tys. woluminów z nauk medycznych i o zdrowiu oraz ok. 20 tytułów czasopism.

dostęp do zbiór międzynarodowy głównej biblioteki lekarskiej i wirtualnej biblioteki

RADA BIBLIOTECZNA

 1. Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych w Radomskiej Szkole Wyższej.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1. Dyrektor Biblioteki Uczelnianej jako jej przewodniczący,
  2. Przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
  3. Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez senat,
  4. Przedstawiciele nauczycieli akademickich wybranych przez rady wydziałów,
  5. Przedstawiciel samorządu studenckiego.
 3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
  1. określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  2. występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,
  3. opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych Senatowi,
  4. przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Główna Biblioteka Lekarska oddział Radom Ul. Aleksandrowicza 5

Skip to content