Standard Antydyskryminacyjny dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji pracowników i studentów Radomskiej Szkoły Wyższej

Podstawowy cel, jaki Nam przyświeca w naszej działalności, to dbanie
o wysoką jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od
przemocy i wszelkiej dyskryminacji środowiska pracy
i nauki, jakim jest Radomska Szkoła Wyższa.

 

Wdrażając standardy równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji,
obowiązujące w Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego,
zobowiązujemy się do zapobiegania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy
motywowanej uprzedzeniami, reagowania na wszelkie ich formy oraz
promowania i prowadzenia działań systemowych na rzecz równego traktowania,
adresowanych do całej społeczności Uczelni.
Działania te odnoszą się do wszystkich obszarów funkcjonowania Uczelni, jak:
rekrutacja, działalność dydaktyczna, działalność naukowa, współpraca z
otoczeniem społeczno – gospodarczym, zarządzanie i administrowanie
Uczelnią oraz inne działania.

 

Uważamy, że nierówne traktowanie, mobbing i dyskryminacja, ze względu
na różnorodne uwarunkowania i przesłanki, a w szczególności:
wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznawana religia,
światopogląd, niepełnosprawność, oraz orientacja seksualna stoją w
sprzeczności z wartościami Naszej społeczności akademickiej.
Dlatego ulepszamy kulturę nauczania i pracy poprzez zapewnienie wszystkim
osobom związanym z Uczelnią bezpiecznego otoczenia, wolnego od
dyskryminacji i przemocy ustanawiając powyższy Standard
Antydyskryminacyjny.

 

Zobowiązanie te będziemy realizować poprzez powołanie Pełnomocnika
Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, dysponującego odpowiednimi
kompetencjami, umożliwiającymi realizację założeń Standardu
Antydyskryminacyjnego..

Skip to content