Stypendia Socjalne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu , studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na sem. letni rok akademicki 2020/2021 przyjmowane będą do dnia 26.II.2021

UWAGA: Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1051zł

DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO SEMESTR LETNI ROKU AK. 2020/2021

Dokumenty potwierdzające liczbę członków rodziny:

 1. Kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia dla każdego członka rodziny, który nie ukończył 18 lat, lub zaświadczenia o pobieraniu nauki,
 2. Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni członków rodziny w wieku 18-26 lat o pobieraniu nauki,
 3. Wyrok sądu orzekający rozwód lub separację – kserokopię (oryginał do wglądu),
 4. Akt zgonu w przypadku rodziny niepełnej – kserokopię (oryginał do wglądu),
 5. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

Skład rodziny studenta.

Szczegółową definicję rodziny studenta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w art.88 ust.1 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta
 • małżonka studenta
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta
 • będące na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie i pełnoletnie pobierające naukę do 26 roku życia
Nie uwzględnia się innych osób pomimo wspólnego zamieszkiwania (babcia lub dziadek studenta, dalsi krewni, konkubenci rodziców oraz ociec dziecka studentki z którym pozostaje jedynie w związku formalnym).

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych: ( przedstawiają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

 • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach lub ich braku za rok 2019
 • Zaświadczenia z ZUS, KRUS zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne- ZUS (9%) za 2019 r.

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karta podatkowa :

 • Zaświadczenie z ZUS o wysokości faktycznie odprowadzonych składek w 2019 roku z działalności prowadzonej na zasadach ryczałtu,
 • Zaświadczenie z US o formie opłacanego podatku, wysokości osiąganych przychodów, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku
 • W przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2019 lub 2020 roku – wpis do rejestru działalności gospodarczej (oryginał + kopię),
 • W przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2020 roku – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z pierwszego, pełnego miesiąca prowadzonej działalności.

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny prowadzą działalność na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie z US za 2019 rok o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności,
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości faktycznie zapłaconych składek w 2019 roku z tytułu prowadzonej działalności na zasadach ogólnych,
 • w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2019 lub 2020roku – wpis do rejestru działalności gospodarczej (oryginał + kopię),
 • W przypadku, gdy działalność w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2020roku – dodatkowo dokumenty świadczące o uzyskanym dochodzie z pierwszego, pełnego miesiąca prowadzonej działalności.

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny w 2019 roku osiągali dochód z gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku 2019.
UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości… jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.
Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.23 września 2020r.przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019r – xxx (jest to dochód roczny ).

W przypadku, gdy student lub członkowie oddali część lub całość gospodarstwa rolnego w dzierżawę lub wydzierżawili część lub całość gospodarstwa rolnego:

 • umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości faktycznie zapłaconych składek w 2019 roku z tytułu prowadzonej działalności na zasadach ogólnych,

W przypadku, gdy student lub członkowie są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny:

 • wyrok sądowy zasądzający wysokość opłacanych alimentów,
 • przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość opłaconych alimentów,

W przypadku, gdy student lub członkowie otrzymują wyrokiem sądu lub ugodą sądową alimenty:

 • Wyrok sądowy zasądzający wysokość opłacanych alimentów,
 • Jeżeli wysokość zasądzonych alimentów jest wyższa od faktycznych wpłat (w 2019roku) – przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość opłaconych alimentów lub zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskutecznej egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku, gdy student lub członkowie w 2019 roku lub w chwili składania wniosku byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • zaświadczenie z PUP o okresie zarejestrowania i rodzaju otrzymywanych świadczeń lub historia bezrobotnego,
 • PIT 11 w przypadku, gdy osoby te osiągały w 2019 roku dochód z PUP lub zaświadczenie z PUP o wysokości osiągniętego dochodu netto w 2019 r.
 • decyzję o wypłacie zasiłku lub stypendium w przypadku, gdy w chwili składania wniosku osiągali dochód z PUP, który nie był osiągany w 2019 roku (za pierwszy pełny miesiąc zasiłkowy).

W przypadku, gdy członkowie rodziny w 2019 lub 2020 r. nabyli prawo do urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o nabyciu prawa do w/w urlopów,
 • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości zasiłku macierzyńskiego netto za pierwszy pełny miesiąc jego pobierania,
 • PIT z ZUS za 2019 rok.

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny osiągają dochody poza granicami RP:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego z kraju, w którym te dochody są uzyskiwane oryginał + kopia do wglądu,
 • tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2019 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, w którym wyszczególnia się dochody studenta lub członka rodziny po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz podatek, zapłacone w kraju, w którym uzyskiwany jest dochód.

Student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny:

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2019 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, jeśli nie uzyskiwali takiego dochodu – wpisują kwotę zero.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych członków rodziny studenta:

 • potwierdzenie członków rodziny studenta o zapoznaniu się informacją na temat przetwarzania danych osobowych

Kiedy student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców?

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 2. ukończył 26 rok życia, lub
 3. pozostaje w związku małżeńskim, lub
 4. ma na utrzymaniu dzieci, lub
 5. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wynosi w okresie: od 01.11.2017r. 930,35zł
 6. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Zestawienie dokumentów potwierdzających utratę dochodu

 • W przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym lub oświadczenie oraz kserokopię rozliczenia PIT zakładu pracy udzielającego urlopu wychowawczego.
 • W przypadku utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto.
 • W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto dochodu uzyskanego w okresie zatrudnienia lub kserokopię rozliczeń podatkowych (PIT) za rok, w którym było zatrudnienie.
 • W przypadku utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wypisu potwierdzającego wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
  kserokopia aktu zgonu oraz kserokopia wyroku zasądzającego alimenty.
 • W przypadku utraty świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia. W przypadku utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  zaświadczenie uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania stypendium.

Zestawienie dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu

 • W przypadku zakończenia urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (oświadczenie) z podaniem okresu oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 • W przypadku uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, otrzymywania świadczenia
 • W przypadku uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania zatrudnienia.
 • W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego od uzyskania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o wysokości kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia.
 • W przypadku zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.
 • W przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu przyznania świadczenia.
 • W przypadku uzyskania świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia.
 • W przypadku uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczenia.
Skip to content