Strona główna → Stypendia naukowe

Stypendia naukowe

Dla kogo te stypendia?

Stypendia za wyniki w nauce są dla najlepszych w nauce studentów. 
Aby otrzymac stypendium należy:
1) zaliczyć pierwszy rok studiów.
W przypadku studentów, którzy są na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, możliwe jest otrzymanie stypendium za ostatni rok studiów pierwszego stopnia – pod warunkiem jednak, że przerwa pomiędzy jednymi a drugimi studiami nie będzie dłuższa niż rok. 
2) zdobyć w poprzednim roku komplet zaliczeń (równoważne z 60 punktami ECTS).
Jeśli ktoś w latach ubiegłych zaliczył przedmioty lub zdobył punkty z roku ubiegłego awansem, również może dostać stypendium. Decyzję o tym podejmuje dziekan w porozumieniu z samorządem, warto więc tego dopilnować. 
3) mieć w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium średnią nie mniejszą niż 4,00.
Średnia powinna zostać obliczona jako średnia ważona wszystkich ocen łącznych z przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów. 
4) złożyć wniosek o stypendium

Jeśli w poprzednim roku studiowałeś na innym wydziale (albo uzupełniałeś braki programowe) - możesz otrzymać stypendium, o ile dziekan uzna, że spełniasz warunki (czyli że masz 60 ECTS albo te przedmioty, które zaliczyłeś, są równoważne z rocznym programem studiów).

Ile dostaniesz?


W zależności od tego, gdzie znajdziesz się na liście rankingowej, otrzymasz stypendium: I, II lub III kategorii. Kwoty dla poszczególnych kategorii zostaną ogłoszone pod koniec października przez rektora, po przekazaniu danych z wydziałów.
Stypendium jest przyznawane na semestr. Wypłaty następują co miesiąc przez 5 miesięcy w semestrze zimowym (październik – luty) i 4 miesiące w semestrze letnim (marzec - czerwiec). Spodziewaj się, że pierwszy przelew dostaniesz w listopadzie (oczywiście z wyrównaniem).

W lutym rektor i samorząd mogą zdecydować o zmianie kwot – w razie zmniejszenia lub zwiększenia dotacji, którą dostajemy z budżetu państwa.

Jak ubiegać się o stypendium?


W zależności od tego, czy dziekan z samorządem podejmą decyzję o składaniu wniosków, czy nie, możliwe są 2 warianty.
1) bez konieczności składania wniosków
Po 1. tygodniu roku akademickiego zostaną opublikowane kryteria tworzenia list rankingowych – czyli dowiesz się, w którym „worku” jesteś: ze swoją specjalnością , razem z całym kierunkiem, a może tylko ze swoim rokiem, a może będzie wspólny worek dla całego wydziału. Poznasz też, jak będzie liczona średnia (jako arytmetyczna, ważona, czy W-F będzie wliczony, czy nie, itp.).

Po 2. tygodniu zajęć dziekan ogłosi listę rankingową: numery albumów (!) osób uszeregowane według średnich ocen. Może to być lista kompletna (wszystkich studentów niezależnie od średniej) lub skrócona (tylko tych, którzy potencjalnie mogą dostać stypendium). Nie jest to jednoznaczne z ogłoszeniem decyzji o przyznaniu stypendium! Lista wisi po to, by każdy mógł zweryfikować, czy jego średnia i stan zaliczeń są prawidłowo podane. Jeśli coś jest nie tak – nie ma Cię na liście, a jesteś przekonany, że powinieneś być lub Twoja średnia jest nieprawidłowa – masz tydzień na dokonanie korekty. Uważaj, bo korygowanie ocen nie oznacza, że możesz je poprawiać - dotyczą wyłącznie błędnie wprowadzonych przez dziekanat ocen, tych, które zostały wystawione najpóźniej do końca sesji jesiennej.

2) gdy trzeba złożyć wniosek

W 1. tygodniu zajęć pojawią się kryteria i zasady liczenia średniej – analogicznie jak wyżej.

W terminie podanym przez dziekana (nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie licząc od początku roku), należy złożyć wniosek o stypendium według wzoru ogłoszonego przez dziekana. Możliwe, że dziekan poprosi Cię o samodzielne wyliczenie średniej, którą potem sprawdzi – może też okazać się to niepotrzebne.

Niezłożenie wniosku w terminie uniemożliwia otrzymanie stypendium przez cały rok!

Po 2. (lub 3.) tygodniu zajęć, pojawią się listy (jak wyżej). Trzeba zweryfikować swoją średnią.

UWAGA: jeśli w poprzednim roku studiowałeś na innym wydziale, musisz złożyć wniosek i dołączyć do niego potwierdzenie uzyskanej średniej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?


Stypendium najlepiej otrzymywać na rachunek bankowy (w dowolnym banku). Nie trzeba wtedy biegać co miesiąc do banku i stać w kolejce, a i administracja ma mniej problemów formalnych. W dowolnym momencie roku, można złożyć wniosek o przelewanie stypendiów na konto – pytaj w kwesturze.

Od decyzji możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od ogłoszenia list. Odwołania rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna (w okresach, gdy ona nie funkcjonuje – Rektor).

Jeśli otrzymasz karę dyscyplinarną lub toczy się przeciw Tobie postępowanie wyjaśniające, można Ci stypendia zawiesić lub wstrzymać.

Jeśli we wniosku o stypendium poświadczysz nieprawdę – stypendium musisz oddać, a dodatkowo dostaniesz karę dyscyplinarną lub nawet zostanie skierowana sprawa do prokuratury. Lepiej więc dokładnie policzyć swoją średnią!

Jeśli zacząłeś studia na semestrze przesuniętym, stypendium za 1. rok otrzymasz na semestr (będzie dodatkowa iteracja w lutym!). Potem, w październiku, znów otrzymasz stypendium – tym razem za 2. i 3. semestr studiów, a potem co rok – tylko w październiku. Nie jest to rozwiązanie najbardziej eleganckie (2. semestr liczy się dwukrotnie), ale tylko w ten sposób można, zostając w zgodzie z ustawą, przyznać stypendium za 1. semestr (inaczej otrzymywałbyś stypendia o semestr krócej niż ci, co zaczęli w październiku).
Jeśli studiujesz na kilku kierunkach/wydziałach, stypendium za wyniki w nauce możesz otrzymać na każdym z nich.

Jeśli skończyłeś studia I stopnia poza wydziałem, na którym ubiegasz się o stypendium, musisz bez względu na sytuację złożyć wniosek o stypendium wraz z potwierdzeniem średniej – koniecznie liczonej tak, jak ustalił dziekan z samorządem w 1. tygodniu roku.

Jeśli jesteś obcokrajowcem z Unii Europejskiej lub krajów EFTA, możesz otrzymać stypendium za wyniki w nauce na równi z Polakami. Obywatele państw spoza UE i EFTA nie są uprawnieni do otrzymywania stypendium, aczkolwiek umowy międzynarodowe mogą jednak stanowić inaczej – każdy obcokrajowiec studiuje w zasadzie na innych warunkach, tam powinno być zawarte, czy jest uprawniony do pomocy materialnej. Podobnie jest z osobami, które np. uzyskały zezwolenie na czasowe osiedlenie się.