Strona główna → Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

Stypendia na semestr letni 2017/2018

(socjalne, specjalne dla   osób niepełnosprawnych) 

1. Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym2017/2018 u których sytuacja materialna nie uległa zmianie, składają wypełnione  oświadczenie (wniosek o przyznanie stypendium na kolejny semestr tego samego roku akad.) zał.nr.1

 2. Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym 2017/2018 u których wystąpiła zmiana w dochodzie lub liczbie osób w rodzinie ,składają nowy wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę zał.nr.2

 3. Studenci ubiegający  się  po raz pierwszy o przyznanie stypendium socjalnego ,  składają wniosek wraz z kompletem dokumentów (Oryginały zaświadczeń z US i  ZUS  za 2016 rok) zał.nr.2

 4. Studenci ubiegający się po raz pierwszy  o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  ,składają wypełniony wniosek oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.zał.nr.3 


Wnioski należy składać w kwesturze        uczelni w terminie  do 17.03.2018r.

Dokumenty do pobrania:

  • oświadczenie - POBIERZ
  • wniosek o przyznanie pomocy materialnej - POBIERZ
  • wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW RSW W RADOMIU 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi

    Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na sem. zimowy rok ak. 2017/2018 przyjmowane będą
 
do dnia 21/X/2017 r.

 UWAGA: Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1051zł

Wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej uczelni www.rsw.edu.pl w zakładce „ stypendium”.

Wszystkie informacje dotyczące stypendium:

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

 

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne !!!

Rektor RSW

Zbigniew Kwaśnik

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE POBIERZ

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------