Strona główna → Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW RSW W RADOMIU

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR zimowy roku akademickiego  2019/2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w semestrze zimowym Roku akademickiego 2019/2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI LOSOWEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

    Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie  Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu , studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi

 

    Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na sem. zimowy  rok akademicki  2019/2020

przyjmowane będą do dnia  23.X.2019

UWAGA: Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1051zł

                              

Wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej uczelni  www.rsw.edu.pl 

w zakładce stypendium.

 

DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO SEMESTR ZIMOWY  ROKU AK. 2019/2020

 

I. STYPENDIA SOCJALNE

Dokumenty potwierdzające liczbę członków rodziny:

1. Kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia dla każdego członka rodziny, który nie ukończył 18 lat,
lub za
świadczenia o pobieraniu nauki,

2.  Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni członków rodziny w wieku 18-26 lat o pobieraniu nauki, 

3.  Wyrok sądu orzekający rozwód lub separację – kserokopię (oryginał do wglądu),

4.  Akt zgonu w przypadku rodziny niepełnej – kserokopię (oryginał do wglądu),

5.  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

 

Skład rodziny studenta .

Szczegółową definicję rodziny studenta zawiera ustawa –„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,która w art.88 ust.1 stanowi ,że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez :

-studenta

-małżonka studenta

-rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta

-będące na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie i pełnoletnie pobierające naukę do 26 roku życia

Nie uwzględnia się innych osób pomimo wspólnego zamieszkiwania ( babcia lub dziadek studenta, dalsi krewni, konkubenci rodziców oraz ociec dziecka studentki z którym pozostaje jedynie w związku formalnym ).

 

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych: ( przedstawiają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach lub ich braku za rok 2018

- zaświadczenia z ZUS ,KRUS zawierające informacje o wysokości zapłaconych  składek  na ubezpieczenie zdrowotne- ZUS ( 9%)

 

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów

o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karta podatkowa : 

- zaświadczenie z ZUS o wysokości faktycznie odprowadzonych składek w 2018 roku z działalności prowadzonej na zasadach ryczałtu,

- zaświadczenie z US o formie opłacanego podatku ,wysokości osiąganych przychodów ,stawce podatku i wysokości opłacanego podatku

- w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2018 lub 2019 roku – wpis do rejestru działalności gospodarczej (oryginał + kopię),

- w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2019 roku – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z pierwszego, pełnego miesiąca prowadzonej działalności.

 

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny prowadzą działalność na zasadach ogólnych:

- zaświadczenie z US za 2018 rok o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu prowadzonej działalności,

- zaświadczenie z ZUS o wysokości faktycznie zapłaconych składek w 2018 roku z tytułu prowadzonej działalności na zasadach ogólnych,

- w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2018 lub 2019roku – wpis do rejestru działalności gospodarczej (oryginał + kopię), 

- w przypadku, gdy działalność rozpoczęto w 2019 roku – dodatkowo dokumenty świadczące o uzyskanym dochodzie z pierwszego, pełnego miesiąca prowadzonej działalności.

 

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny w 2018 roku osiągali dochód z gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych w roku 2018 .

UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2018 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2018 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna. 

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.21 września 2019r.przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018r  - 2715 zł (jest to dochód roczny ).

 

W przypadku, gdy student lub członkowie oddali część lub całość gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 
lub wydzierżawili część lub całość gospodarstwa rolnego:

- umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w związku

z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

- zaświadczenie z Urzędu Gminy

 

W przypadku, gdy student lub członkowie są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową
do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny: 

- wyrok sądowy zasądzający wysokość opłacanych alimentów,

- przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość opłaconych alimentów,

 

W przypadku, gdy student lub członkowie otrzymują wyrokiem sądu lub ugodą sądową alimenty: 

- wyrok sądowy zasądzający wysokość opłacanych alimentów,

- jeżeli wysokość zasądzonych alimentów jest wyższa od faktycznych wpłat (w 2018 roku) - przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość opłaconych alimentów lub zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskutecznej egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

 

W przypadku, gdy student lub członkowie w 2018 roku lub w chwili składania wniosku byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy:

- zaświadczenie z PUP o okresie zarejestrowania i rodzaju otrzymywanych świadczeń lub historia bezrobotnego,

- PIT 11 w przypadku, gdy osoby te osiągały w 2018 roku dochód z PUP lub zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto w 2018 r. z PUP,

- decyzję o wypłacie zasiłku lub stypendium w przypadku, gdy w chwili składania wniosku osiągali dochód
 z PUP, który nie był osi
ągany w 2018 roku (za pierwszy pełny miesiąc zasiłkowy).

 

W przypadku, gdy członkowie rodziny w 2018 lub 2019 r. nabyli prawo do urlopu wychowawczego

 lub macierzyńskiego:

- zaświadczenie od pracodawcy o nabyciu prawa do w/w urlopów,

- zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości zasiłku macierzyńskiego netto za pierwszy pełny miesiąc jego pobierania,

- PIT z ZUS za 2018 rok.

 

W przypadku, gdy student lub członkowie rodziny osiągają dochody poza granicami RP:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub innego organu podatkowego z kraju, w którym te dochody są uzyskiwane oryginał + kopia do wglądu,

- tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego,

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2018 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, w którym wyszczególnia się dochody studenta lub członka rodziny po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz podatek, zapłacone w kraju, w którym uzyskiwany jest dochód.

 

Student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny:

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2018 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, jeśli nie uzyskiwali takiego dochodu – wpisują kwotę zero.

 

Jeżeli dochód na jednego członka rodziny studenta jest niższy niż 528 zł. OBOWIĄZKOWE jest przedłożenie zaświadczenia z MOPS /GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, obejmujący 2018 r  -do dnia wydania zaświadczenia.

 

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych członków rodziny studenta :

Student oraz wszyscy członkowie rodziny zamieszczeni na str.2 wniosku:

- potwierdzenie członków rodziny studenta o zapoznaniu się informacją na temat przetwarzania danych osobowych 

Kiedy student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców?

1.      w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

2.      ukończył 26 rok życia,

3.      pozostaje w związku małżeńskim,

4.      ma na utrzymaniu dzieci, lub

5.      jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

            a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

            b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,            

            c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest  wyższy lub równy 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych wynosi w okresie:

                        - od 01.11.2017 r. 930,35 zł

6.      nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

 

Zestawienie dokumentów potwierdzających utratę dochodu

 • W przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym lub oświadczenie oraz kserokopię rozliczenia PIT zakładu pracy udzielającego urlopu wychowawczego.
 • W przypadku utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto. (dotyczy tylko osób, które nie pobierały świadczenia w Poznaniu).
 • W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto dochodu uzyskanego w okresie zatrudnienia lub kserokopię rozliczeń podatkowych (PIT) za rok, w którym było zatrudnienie.
 • W przypadku utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wypisu potwierdzającego wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W przypadku utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego (PIT) za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
  kserokopia aktu zgonu oraz kserokopia wyroku zasądzającego alimenty. Kserokopia aktu zgonu dot. osób niezamieszkałych w Poznaniu.
 • W przypadku utraty świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia. Nie dotyczy osób, które świadczenie rodzicielskie otrzymywały z Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • W przypadku utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia i kserokopia rozliczenia podatkowego za rok, w którym było pobierane świadczenie.
 • W przypadku utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  zaświadczenie uczelni wypłacającej stypendium z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej w okresie pobierania stypendium.

Zestawienie dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodu

 • W przypadku zakończenia urlopu wychowawczego
  zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (oświadczenie) z podaniem okresu oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 • W przypadku uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
  zaświadczenie o pobieranym świadczeniu z podaniem okresu pobierania świadczenia i kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, otrzymywania świadczenia (dotyczy tylko osób, które nie pobierały świadczenia w Poznaniu).
 • W przypadku uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy z podaniem okresu zatrudnienia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania zatrudnienia.
 • W przypadku uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego od uzyskania świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o wysokości kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia.
 • W przypadku zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  kserokopia wpisu potwierdzającego zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrowano lub wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.
 • W przypadku uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu przyznania świadczenia.
 • W przypadku uzyskania świadczenia rodzicielskiego
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie rodzicielskie o okresie pobierania świadczenia oraz kwocie wypłaconego świadczenia. Nie dotyczy osób, które świadczenie rodzicielskie otrzymywały z Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • W przypadku uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
  zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie z podaniem okresu pobierania świadczenia oraz kwoty netto uzyskanej z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie świadczenia lub kserokopia decyzji organu określająca czasookres pobierania świadczenia wraz z zaświadczeniem o kwocie netto uzyskanej za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczenia.