RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Współpraca krajowa

Radomska Szkoła Wyższa ma bogate tradycje kontaktów z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Władze i pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu często zapraszani są do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach istotnych dla regionu i jego mieszkańców. Blisko trzydziestoletnie funkcjonowanie Radomskiej Szkoły Wyższej zaowocowało doświadczeniem w zakresie współpracy z podmiotami otoczenia Uczelni. Z tego względu powołana została Rada Interesariuszy Zewnętrznych/Pracodawców/Ekspertów Radomskiej Szkoły Wyższej.
Podstawowe zadania Rady wyrażają się we współpracy w zakresie:

  1. określania zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów,
  2. określenia perspektywy zmian w zakresie kształcenia praktycznego, odpowiadającego na zapotrzebowania rynku pracy. Rada zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Szczególnie ważna dla Uczelni jest współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Od wielu lat rozszerzamy bazę podmiotów medycznych we współpracy z którymi realizujemy kształcenie praktyczne w ramach kierunku pielęgniarstwo. Na dzień dzisiejszy możemy mówić o 15 placówkach medycznych z Radomia
i okolic z którymi ściśle współpracujemy. Są to: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Radomskie Centrum Onkologii, SWPZZPOZ im. B. Bożym w Radomiu, SPZZOZ w Lipsku, SPZZOZ w Pionkach, SPZZOZ w Kozienicach, SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, NZOZ Śródmieście 3 Sp. z o.o., Centrum Medyczne MEDJANA, PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Polmedic w Radomiu, NZOZ DUO MED, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Do Celu”, Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych w Radomiu. Działalność Uczelni jest osadzona w wieloletnich tradycjach edukacyjnych dzięki czemu kooperuje i wymienia doświadczenia z innymi szkołami wyższymi, między innymi z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Radomska Szkoła Wyższa realizuje swoją misję, i jako jedną z naczelnych norm przyjmuje zasadę otwartości na szeroko pojęte otoczenie, jest ona urzeczywistniana na wielu poziomach i płaszczyznach i jest stale poszerzana.

Skip to content