RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Standard Antydyskryminacyjny dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji pracowników i studentów Radomskiej Szkoły Wyższej

PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Podstawowy cel, jaki Nam przyświeca w naszej działalności, to dbanie o wysoką jakość kształcenia i zapewnienie bezpiecznego oraz wolnego od przemocy i wszelkiej dyskryminacji środowiska pracy i nauki, jakim jest Radomska Szkoła Wyższa.

Wdrażając standardy równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, obowiązujące 
w Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego, zobowiązujemy się do zapobiegania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami, reagowania na wszelkie ich formy oraz promowania i prowadzenia działań systemowych na rzecz równego traktowania, adresowanych do całej społeczności Uczelni. Działania te odnoszą się do wszystkich obszarów funkcjonowania Uczelni, jak: rekrutacja, działalność dydaktyczna, działalność naukowa, współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym, zarządzanie
i administrowanie Uczelnią oraz inne działania.

Uważamy, że nierówne traktowanie, mobbing i dyskryminacja, ze względu na różnorodne  uwarunkowania i przesłanki, a w szczególności: wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznawana religia, światopogląd, niepełnosprawność, oraz orientacja seksualna stoją w sprzeczności z wartościami Naszej społeczności akademickiej. Dlatego ulepszamy kulturę nauczania i pracy poprzez zapewnienie wszystkim osobom związanym z Uczelnią bezpiecznego otoczenia, wolnego od dyskryminacji i przemocy ustanawiając powyższy Standard Antydyskryminacyjny.

Zobowiązanie te będziemy realizować poprzez powołanie Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, dysponującego odpowiednimi kompetencjami, umożliwiającymi realizację założeń Standardu Antydyskryminacyjnego.

Skip to content