RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Radomska Szkoła Wyższa, 26-600 Radom, ul. M. Fołtyn 2.
 2. Z administratorem można kontaktować się:
  • listownie: Radomska Szkoła Wyższa, ul. 1905 Roku 26/28, 26-600 Radom,
  • telefonicznie: 48 383 66 05,  502 471 858,
  • mailowo med@rsw.edu.pl                   .
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących obszarach: realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Statutu Radomskiej Szkoły Wyższej i wydanych na jego podstawie przepisów wewnątrzuczelnianych. Do podstawowych zadań uczelni należy: prowadzenie kształcenia na studiach (w tym podyplomowych i innych formach kształcenia, prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie i promowanie kadr uczelni).
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie, w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (np. badanie losów absolwenta, zgłoszenie udziału
  w konferencji, udział w badaniu naukowym, subskrypcja newslettera, cele marketingowe itp.).
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (np. w celu zabezpieczenia studentów przed kontaktem z osobą skierowaną lub odbywającą kwarantannę w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-COV-2).
 7. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (np. w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego podczas zajęć).
 8. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
  w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenie korespondencji).
 9. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń
  w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenie korespondencji).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres:
  • wynikający bezpośrednio z przepisów prawa (np. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
   i nauce, ustawa Kodeks pracy, przepisy rachunkowe i podatkowe, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
  • realizacji zawartej umowy,
  • wynikający bezpośrednio z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, która została udzielona administratorowi,
  • niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym,
  • aktywności związanej z profilem/kanałem społecznościowym/platformą edukacyjną, do czasu usunięcia konta z profilu/kanału społecznościowego.
 11. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.
 12. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp.
 13. Państwa dane mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało to
  z zawartej umowy, np. podmioty lecznicze.
 14. Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych.
 15. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji oraz do wykonania zawartej umowy jest niezbędne. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Skip to content