Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

 

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważnym aspektem w działalności naszej Uczelni.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Radomska Szkoła Wyższa w
Radomiu przy ul. 1905 roku 26/28.

 

W celu uzyskania bliższych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych można
uzyskać kontakt bezpośrednio w siedzibie Uczelni,

 

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą – ma zastosowanie np. w przypadkach: kandydatów na
  studia (zgoda na udział w procesie rekrutacji), absolwentów (zgoda na udział w badaniu
  losów absolwentów, zgoda na udostępnienie danych na wniosek osób trzecich, np.
  potencjalnego pracodawcy, w celu weryfikacji wykształcenia zdobytego w RSW), zgoda
  studenta na udział w szkoleniu (niezwiązanym z tokiem studiów), zgody uczestników
  konferencji, seminariów, badań naukowych, uczestników projektów;
 2. Przepisy prawa:
  1. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
   Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – na podstawie tych aktów prawnych
   przetwarzamy dane studentów, ale tylko te związane z tokiem studiów, a na podstawie
   ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym także dane osobowe pracowników;
  2. ustawa o bibliotekach – na podstawie tej ustawy przetwarzamy w RSW dane czytelników. Z
   ustawy o bibliotekach wynika ciążący na bibliotece obowiązek chronienia materiałów
   bibliotecznych – aby móc go zrealizować, biblioteka musi uzyskać od czytelnika dane w takim
   zakresie, który umożliwi jej odzyskanie udostępnionych zbiorów;
  3. Kodeks pracy – na podstawie Kodeksu pracy przetwarzamy w RSW dane pracowników.
 3. Zawarte umowy,
 4. Inne prawnie uzasadnione interesy Uczelni.

 

Państwa dane służą wyłącznie celowi, w którym zostały przekazane, jeżeli są udostępniane, to
wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub innym w celu realizacji zadań
Uczelni zawartych umów i innych powinności.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw.
RODO) przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

 

Zapewniamy, że RSW stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia jak
najlepszej ochrony Państwa danych.

Skip to content