RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Misja, wizja, cele strategiczne

MISJĄ RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ JEST:

 • kształcenie studentów w dziedzinach nauk medycznych i o zdrowiu,
 • tworzenie zaplecza naukowego dla potrzeb w/w kształcenia,
 • przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
 • prowadzenie badań naukowych w duchu poszukiwania prawdy, przestrzegania wolności nauki i poszanowania odrębności światopoglądowych,
 • upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania i gospodarowania,
 • rozwijanie i upowszechnienie kultury narodowej, postępu technologicznego
  i technicznego oraz wiedzy medycznej i ekonomicznej,
 • uczenie odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem przyszłego zawodu zgodnie z profilem kształcenia,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w rozwoju kulturalnym, społecznym
  i gospodarczym macierzystego regionu,
 • dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.

WIZJA RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ:

Radomska Szkoła Wyższa jest Uczelnią, będącą miejscem w którym kształcona jest kadra pielęgniarska na wysokim poziomie przekazywana wiedza jest oparta na faktach naukowych.

CELE STRATEGICZNE RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ:

 1. Zapewnienie warunków do kształcenia na najwyższym poziomie poprzez dobór nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.
 2. Współdziałanie z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
 3. Rozwój infrastruktury dydaktycznej.
 4. Stabilizacja finansowa Uczelni.
Skip to content