RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Uczelnia dostępna

Radomska Szkoła Wyższa posiada status uczelni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze ścieżką mini określoną w dokumencie „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Elementami gwarantującymi dostępność są:

 1. Prowadzenie analizy specyficznych potrzeb wśród studentów i pracowników
  z niepełnosprawnościami;
 2. Proces rekrutacji na studia jest dostosowany do potrzeb kandydatów
  z niepełnosprawnościami poprzez:
  • stronę internetową zgodną ze standardami WCAG,
  • miejsce obsługi kandydatów na studia znajduje się w obiekcie wolnym od barier architektonicznych,
  • obsługę procesu rekrutacji poprzez platformę e-dziekanat;
 3. Proces kształcenia jest dostosowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami poprzez:
  • możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez uczestnictwo za pomocą wideokonferencji lub zwiększenie dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach
   z opcją nadrobienia ich w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia),
  • możliwość korzystania z urządzeń wspomagających podczas zajęć oraz egzaminów,
  • zajęcia/egzaminy odbywające się w miejscu wolnym od barier architektonicznych dla osób
   z niepełnosprawnościami i/lub w sali z pętlą induktofoniczną dla osób słabosłyszących,
  • obsługę studentów poprzez platformę e-dziekanat;
 4. Na uczelni istnieje stanowisko ds. dostępności: Koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami – Łukasz Włosiński, tel. 733292233, e-mail: lukasz.kursy@rsw.edu.pl, pełniący dyżury w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
 5. Na uczelni przestrzegane są zapisy Zarządzenia Rektora o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji;
 6. Uczelnia posiada dostosowania architektoniczne zapewniające dostępność budynków,
  z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami w procesie edukacji;
 7. Uczelnia posiada procedury gwarantujące bezpieczną ewakuację osób
  z niepełnosprawnościami w przypadku zagrożenia.
Skip to content